STRONA W BUDOWIE. PRZEPRASZAMY ZA PRZEJSCIOWE UTRUDNIENIA
"Nauka u progu trzeciego tysi?clecia"
Ksi??ki mo?na zamawia? w naszej ksi?garni internetowej

Na szaro - tytu?y wyczerpane, tych zamawia? w ksi?garni nie mo?na.
Ksi??ki oznaczone na szaro - nak?ad wyczerpany. Pozosta?e wci?? mo?na kupi?. Na przyk?ad w naszej ksi?garni internetowej BÄ‚Ĺ‚g urojony Richard Dawkins t?. Piotr J. Szwajcer Cena detaliczna 49,00 Format 120 * 195, Oprawa twarda, obwoluta, stron 520 ISBN 978-83-85458-28-9 „Bohaterem” tej ksi??ki jest religia i relacje mi?dzy nauk? a religi?. Dawkins z ca?? moc? swojej wiedzy, talentu i intelektu wprost i bezpo?rednio odrzuca teistyczne mrzonki i wszelkie ich roszczenia Konkluzja ksi??ki jest jednoznaczna - religie s? nie tylko fa?szywe i szkodliwe. Mog? by? niebezpieczne! Wi?cej o ksi??ce PATRONAT MEDIALNY: "Polityka", "Wiedza i ?ycie", Radio TOK FM, "¦wiat nauki", TV Planete, racjonalista.pl Historia ?wiata w sze?ciu szklankach Tom Standage t?. Piotr J. Szwajcer i Anna E. Eichler Cena detaliczna 29,90 Format 120 * 195, Oprawa broszurowa „ze skrzyde?kami”, Ilustracje czarno-bia?e, Stron 336, ISBN 978-83-85458-18-0 Tom Standage jest redaktorem dzia?u techniki w „The Economist”. W Historii ?wiata w sze?ciu szklankach Standage proponuje nowe i oryginalne spojrzenie na dzieje ludzkiej cywilizacji (a raczej ludzkich cywilizacji, gdy? wraz ze Standage’em w?drujemy przez cztery tysi?clecia i cztery kontynenty). Dzieje ?wiata ogl?damy przez pryzmat tego, jaki napÄ‚Ĺ‚j kszta?towa? oblicza kolejnych epok, czyli, mÄ‚Ĺ‚wi?c najprostszym j?zykiem, co, gdzie i kiedy ludzie najch?tniej pili. WI?CEJ O KSI??CE PATRONAT MEDIALNY: merlin.pl, Radio TOK FM, "Wiedza i ?ycie", "PrzekrÄ‚Ĺ‚j" Jakiej cywilizacji Polacy potrzebuj? Jerzy Jedlicki ISBN: 83-85458-13-1, format: s6, oprawa twarda, stron 440, cena: 58 z? "Studium Jerzego Jedlickiego przypomina, i? tytu?owy problem Jakiej cywilizacji Polacy potrzebuj? jest od ponad dwu stuleci tematem ci?gle ?ywym. Teraz za? jest ?ywy szczegÄ‚Ĺ‚lnie. W ?adnym bowiem okresie swojej historii Polacy nie budowali w warunkach wolno?ci i z tak? intensywno?ci? jak teraz podstaw swojej cywilizacji." Tadeusz Kowalik Kod Biblii Michael Drosnin t?. Justyna Jannasz ISBN: 83-85458-99-9, format: b5, oprawa twarda, stron 288, cena: 36 z? KOD BIBLII Michaela Drosnina, dziennikarza jednej z najpowa?niejszych ameryka?skich gazet - "The Washington Post" - to niezwyk?y reporta?: historia odkrycia i bada? biblijnej tajemnicy. KOD BIBLII ukaza? si? w USA w lipcu 1997 roku. Ksi??ka b?yskawicznie sta?a si? przedmiotem publicznej debaty - po?wi?cone jej artyku?y ukaza?y si? mi?dzy innymi w "Time", "Newsweek", "New York Herald Tribune". Zapocz?tkowana wÄ‚Ĺ‚wczas dyskusja trwa do dzi?, przede wszystkim w Internecie, a sprzeda? milionÄ‚Ĺ‚w egzemplarzy w USA, w Japonii i Europie wskazuje, ?e wyga?nie niepr?dko. Czy rzeczywi?cie kto? (co??), kiedy? zaszyfrowa? w Biblii informacje o wydarzeniach, ktÄ‚Ĺ‚rych dzi? jeste?my ?wiadkami i o tym, co mo?e czeka? nas w przysz?o?ci - tak przynajmniej uwa?a autor. Kod Biblii 2: Odliczanie Michael Drosnin t?. Marek Czeka?ski ISBN: 83-85458-98-0, format: b5, oprawa twarda, stron 336, cena: 39 z?. Michael Drosnin jest dziennikarzem, mieszka w Nowym Jorku. Przez wiele lat pracowa? dla najlepszych ameryka?skich gazet, mi?dzy innymi dla „The Washington Post” oraz „The Wall Street Journal”. Ksi±?ka Kod Biblii przet?umaczona zosta?a na ponad dwadzie?cia j?zykÄ‚Ĺ‚w, a ??czny nak?ad przekroczy? pi?? milionÄ‚Ĺ‚w egzemplarzy. Kod Biblii 2. Odliczanie to d?ugo oczekiwany drugi raport o sensacyjnym odkryciu izraelskich uczonych, uznanym przez ?wiatow? pras? (a przynajmniej przez liczne tabloidy) za „najwi?ksze odkrycie prze?omu tysi?cleci” – o ukrytym w Biblii kodzie, w ktÄ‚Ĺ‚rym zapisana jest nasza przesz?o?? i przysz?o??. Rzeka genÄ‚Ĺ‚w Darwinowski obraz ?ycia Richard Dawkins Przek?ad: Marek Jannasz Konsultacja naukowa i przypisy: Marcin Ryszkiewicz Format 120 * 195; stron 224, ISBN 978-83-85458-36-4 oprawa broszurowa; cena 29,90 Wydanie II poprawione i uzupe?nione Sk?d wzi?o si? na Ziemi ?ycie? Sk?d jego rÄ‚Ĺ‚?norodno?? i bogactwo? Jak mog? potoczy? si? przysz?e ewolucyjne losy naszej planety? Co to jest „bomba replikacyjna” i do czego prowadzi jej eksplozja? Po t? ksi??k? mo?e (i powinien) si?gn?? ka?dy, kogo ciekawi fenomen powstania i rozwoju ?ycia, tajemnica genÄ‚Ĺ‚w i ewolucji czy wreszcie przysz?e losy naszego gatunku. WI?CEJ O KSI??CE PATRONAT MEDIALNY: "PrzekrÄ‚Ĺ‚j", Radio TOK FM, racjonalista.pl, merlin.pl Szkice piÄ‚Ĺ‚rkiem Andrzej Bobkowski ISBN: 83-85458-11-5, format: b5, oprawa twarda, stron 552, cena: 66 z? "[...] tak w Polsce "si?" nie pisze. Szkice piÄ‚Ĺ‚rkiem naruszaj? tabu zakorzenione tak g??boko, ?e niemal ca?kowicie uwewn?trznione." Roman Zimand "Dziwna, paradoksalna, ironiczna w?drÄ‚Ĺ‚wka Andrzeja Bobkowskiego." Andrzej Stasiuk Teatr Ojca Ubu (Ubu KrÄ‚Ĺ‚l – Ubu Skowany – Ubu Rogacz – Almanachy) Alfred Jarry prze?o?y? i opatrzy? Jan Gondowicz ISBN: 83-85458-16-6, format: s6, oprawa twarda, stron 320, cena: 33 z? Ksi±?ka po raz pierwszy w naszym kraju i w nowym przek?adzie zbiera pod jedn? ok?adk? wszystko, co Jarry napisa? o Ubu – postaci z nowoczesnego mitu, ktÄ‚Ĺ‚ra rozwali?a tradycyjny teatr i wyprÄ‚Ĺ‚bowa?a granice w?adzy, a z kaprysu autora dokona?a tego w Polsce. Wi?cej o ksi??ce Trzech panÄ‚Ĺ‚w w ?Ä‚Ĺ‚dce (nie licz?c psa) Jerome K. Jerome Przek?ad Kazimierz Piotrowski ISBN: 83-85458-84-0, format: a5, broszura, stron 240, cena: 20 z? "Cho?by?cie dali mi nie wiem ile roboty - zawsze b?dzie mi jej za ma?o; gromadzenie pracy sta?o si? moj? pasj?. Gabinet mam ju? tak zawalony rÄ‚Ĺ‚?nymi pracami, ?e szpilki by? nie wetkn??. A jak ja dbam o swoje prace! NiektÄ‚Ĺ‚re le?? u mnie ju? od wielu, wielu lat i nie znajdziesz na nich nawet ?ladu palca!" [fragment ksi??ki] Trzech panÄ‚Ĺ‚w w Niemczech (tym razem bez psa) Jerome K. Jerome Przek?ad Piotr Szwajcer ISBN: 978-83-85458-17-3, format: a5, broszura, stron 224, cena: 20 z? "Szcz?liwie tak si? sk?ada, ?e mam ?wietnie rozwini?ty zmys? orientacji w terenie. Nie czuj? z tego powodu szczegÄ‚Ĺ‚lnej dumy. Wszak to ?adna cnota, raczej ju? zwierz?cy instynkt. Je?li czasem na drodze wyrastaj? jakie? przeszkody — jakie? gÄ‚Ĺ‚rki, rzeki czy urwiska — to ju? nie jest jego wina. MÄ‚Ĺ‚j instynkt si? nie myli, to natura b??dzi. Wybra?em ?rodkow? drog? i ruszyli?my. Niestety, okaza?o si?, ?e jest to droga chwiejna i ma?oduszna. Brak?o jej charakteru, by cho? przez ?wier? mili zmierza? w jednym kierunku. Wi?a si? tak i wi?a, a po jakich? trzech milach gÄ‚Ĺ‚rek i dolinek dotar?a do gniazda dzikich os i uzna?a, ?e to wystarczy. Nie czu?em si? winny — gdyby obrana przeze mnie droga prowadzi?a tam, dok?d powinna, na pewno dotarliby?my tam, gdzie chcieli?my." [fragment ksi??ki] Zoologia fantastyczna uzupe?niona (uzupe?niona) Jan Gondowicz Stron 320, oprawa broszurowa (ze skrzyde?kami) ISBN-13/EAN 978-83-85458-24-1, cena 33,00 z? Ksi±?ka Jana Gondowicza jest pierwszym oryginalnym polskim bestiariuszem – zbiorem wypisÄ‚Ĺ‚w i opisÄ‚Ĺ‚w zwierz?t fantastycznych. Jej osobliwy tytu? bierze si? st?d, i? ksi?ga ta stanowi szczegÄ‚Ĺ‚lny ho?d z?o?ony twÄ‚Ĺ‚rczo?ci wielkiego argenty?skiego pisarza i wspania?ego erudyty, Jorge Luisa Borgesa, a w szczegÄ‚Ĺ‚lno?ci jego Ksi?dze istot zmy?lonych, ktÄ‚Ĺ‚ra po polsku ukaza?a si? w roku 1983 jako Zoologia fantastyczna. WI?CEJ O KSI??CE Upad?y anio? z Podola Opowie?? o Tadeuszu Grabiance Jerzy Siewierski ISBN: 83-85458-14-X, format: a5, broszura, stron 208, cena: 22 z? Od stu lat nauka polska kr??y wokÄ‚Ĺ‚? starosty liwskiego Tadeusza Leszczyca Grabianki(1740-1807), jednej z najbardziej niesamowitych i tajemniczych postaci naszej historii. By? to cz?owiek o wielu twarzach: milioner i wygnaniec, mistyk i dzia?acz polityczny, by? mo?e szarlatan, na pewno posta? tragiczna. Biografia Grabianki ??czy w?tki maso?skie, alchemiczne i heretyckie, a jego my?l wp?yn?a bez w?tpienia na mesjanizm naszych wieszczÄ‚Ĺ‚w. Droga ?yciowa wiod?a go z g??bi Podola przez rozpustny dwÄ‚Ĺ‚r w Wersalu, srogi Berlin Wielkiego Fryca, wolnomy?lny Londyn filozofÄ‚Ĺ‚w, krwaw? Francj? jakobinÄ‚Ĺ‚w a? po m?cze?sk? ?mier? w carskim lochu. Dotycz?ce Grabianki archiwa wielokrotnie ulega?y zniszczeniu, a mo?liwe, ?e wci?? stanowi? sekret tajnych zwi?zkÄ‚Ĺ‚w i tajnych policji. Tote? ksi??ka o nim wymaga?a pracy wieloletniej i i?cie detektywistycznej. Czy trudno si? dziwi?, ?e takie zadanie skusi?o historyka, b?dacego jednocze?nie autorem powie?ci kryminalnych i rozpraw teoretycznych na ich temat? Ksi??ka Jerzego Siewierskiego, najobszerniejszy jak dot?d portret Grabianki, to pasjonujacy reporta? historyczny, opowie?? o ludziach, sprawach i my?lach, o jakich dot?d si? nam nie ?ni?o. I wszystko to zdarzy?o si? naprawd?. 

DNA. Tajemnica ?ycia

James D. Watson i Andrew Berry

ISBN 83-85458-93-X
stron 440, cena: 79,90
oprawa twarda, format 165 * 230
238 ilustracji barwnych

Najnowsza ksi??ka profesora Watsona, odkrywcy struktury DNA i laureata Nagrody Nobla, to fascynuj?cy przewodnik po ?wiecie genĂłw i DNA. Lektura obowi?zkowa!


Wi?cej o ksi??ce

E = mc2
Historia najs?ynniejszego rĂłwnania w dziejach ?wiata
David Bodanis


t?. Piotr Amsterdamski
ISBN: 83-85458-48-4, stron 272, cena: 34,90 z?

oprawa twarda, ilustracje cz.-b.


David Bodanis fascynuj?co opisuje ci?g zdarze?, ktĂłry doprowadzi? Einsteina do odkrycia jego prze?omowej teorii. W?drujemy przez XVIII-wieczny Londyn i Pary?, Szwajcari? prze?omu XIX i XX wieku, w?oskie i niemieckie laboratoria, okupowan? przez hitlerowcĂłw Norwegi?, by wreszcie 8 sierpnia 1945 roku trafi? nad Hiroszim?. Na tym jednak nasza podrĂł? si? nie ko?czy...

Geny a charakter
Jak sobie radzi? z genetycznym dziedzictwem

Dean Hamer, Peter Copeland

t?. Jacek Suchecki
ISBN: 83-85458-76-X
 stron 320, cena: 39 z?
oprawa twarda

SpĂłr "natura czy kultura", "wychowanie czy dziedziczno??" jest g??boko zakorzeniony w ludzkiej kulturze. Dzi?, na pocz?tku nowego tysi?clecia, rozstrzygni?cie tego dylematu przez nauk? wydaje si? o wiele bli?sze. Najnowsze odkrycia i ich konsekwencje przedstawia w tej ksi??ce wybitny ameryka?ski genetyk, odkrywca - mi?dzy innymi - "genu homoseksualizmu".

Genetyczne piek?o
Biologia siedmiu grzechĂłw g?Ăłwnych
 John Medina

t?. Joanna i Przemys?aw Turkowscy
ISBN: 83-89291-06-1,
stron 456, cena: 44 z?
oprawa twarda

Czy wspĂł?czesna nauka potrafi rozstrzygn?? odwieczny spĂłr
„natura czy kultura”? Czy ?akomstwo jest zakodowane w naszych genach? Czy kiedy? doczekamy si? pigu?ki na gniew, zazdro?? i pych?? Czy nauka po?o?y kres ludzkiej sk?onno?ci do grzechu? Na te i wiele innych pyta? odpowiada w swojej ksi??ce profesor John Medina, znany biolog molekularny i ceniony popularyzator nauki.

Historia naturalna bogaczy
Raport z bada? terenowych

Richard Conniff

t?. Piotr Amsterdamski
ISBN: 83-85458-91-3,
stron 408 + VIII, cena: 40 z?
oprawa twarda

„Je?eli kobiety s? z Wenus, a m?czy?ni z Marsa, to sk?d, do diab?a, wzi?li si? bogacze?” – to jedno z pyta?, które zadaje Richard Conniff, znany i wielokrotnie wyró?niany presti?owymi nagrodami dziennikarz i eseista, publikuj?cy mi?dzy innymi w „Smithsonian”, „National Geographic”, „Worth” i „Architectural Digest”.
Conniff z perspektywy naturalisty i biologa ewolucyjnego przygl?da si? najbogatszym przedstawicielom naszego gatunku i portretuje t? szczegĂłln? grup? z wielk? dociekliwo?ci? i olbrzymi? doz? poczucia humoru. Ukazuj? za? na ich przyk?adzie kwestie spo?ecznej hierarchii, dominacji, seksu i terytorializmu, Conniff si?ga do porĂłwna? z innymi, rĂłwnie dla nas egzotycznymi gatunkami
– od hubar po bonobo. Podobie?stwa zachowa?, przynajmniej czasami, okazuj? si? szokuj?ce.

I sta? si? cz?owiek
Ewolucja i wyj±tkowo¶? cz?owieka
Ian Tattresall
 
t?. Marcin Ryszkiewicz
ISBN: 83-85458-87-6
stron 272, cena: 37 z?
oprawa twarda

Ian Tattersall jest kuratorem wydzia?u antropologii Ameryka?skiego Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. Jest te? ?wiatowej s?awy paleontologiem, biologiem ewolucyjnym oraz specjalist? od lemurĂłw i cenionym ekspertem od skamienia?o?ci. Ma w dorobku ponad sto publikacji w czasopismach naukowych i kilkana?cie ksi??ek. W ksi??ce I sta? si? cz?owiek Tattersall pisze o najg??bszej ze wszystkich tajemnic: jak to si? sta?o, ?e gatunek Homo sapiens podporz?dkowa? sobie Ziemi?, i dlaczego tak bardzo rĂł?nimy si? od naszych kopalnych przodkĂłw i od najbli?szych ewolucyjnych krewnych.

Kobieta, ktĂłrej nigdy nie by?o

Sarah Blaffer Hrdy

t?. Marcin Ryszkiewicz

ISBN: 83-85458-94-8,

stron 340, cena: 39 z?
oprawa twarda

Kobieta, której nigdy nie by?o wkrótce po ukazaniu si? jednog?o¶nie uznana zosta?a przez krytyków i czytelników za prze?omow± syntez? feminizmu i teorii ewolucji.

To wspania?a ksi??ka. ?wietna lektura, a zarazem wielka, naukowa rozprawa o seksie i statusie w?rÄ‚Ĺ‚d naczelnych.  

Alison Jolly, „American Scientist”

W?ród prac po?wi?conych ewolucji i behawiorowi prymatów – a wi?c i nas samych – ksia?ka Hrdy nie ma sobie równych […]. To fascynuj?cy obraz nacisków ewolucyjnych, które ukszta?towa?y natur? m?czyzn i natur? kobiet.

Dorothy Cheney, „Science”

Korporacyjne zwierz?

Jak radzi? sobie z besti±, która w nas tkwi
Richard Connff

t?. Piotr Amsterdamski
ISBN: 83-85458-87-5,
stron 432, cena: 44 z?
oprawa twarda
Fascynuj±ce safari w korporacyjnej d?ungli. Bardzo interesuj±ce obserwacje organizacyjnych prymatów ?eruj±cych w firmowych gabinetach.

Desmond Morris, autor Nagiej ma?py

Tym razem historia naturalna ludzkich zachowa? w pracy. Je?li chcesz dowiedzie? si? czego?
o sobie (a przy okazji o tym, jak stali?my si? tym, kim jeste?my), przeczytaj koniecznie. Na pewno nie po?a?ujesz.

Seth Godin, autor All Marketers Are Liars

 

 

PATRONAT MEDIALNY: „Przekrój”, merlin.pl, „ELLE”, „Kurier Akademicki"

Kres pewno?ci
Czas, chaos i nowe prawa natury
Ilya Prigogine, Elizabeth Stengers
 
ISBN: 83-85458-44-1
stron 272, cena 37 z?
oprawa twarda
 
Ilya Prigogine, laureat Nagrody Nobla i jeden z twórców teorii chaosu z wielk? wiedz? i erudycj? (i charakterystyczn? intelektualn? przekor±) prowadzi czytelnika przez deterministyczny chaos, termodynamik? procesów nieliniowych i problemy kosmologiczne ku pytaniu o to, jak pogodzi? prawa fizyki z subiektywn? rzeczywisto?ci?

Nauka a kreacjonizm

O naukowych uroszczeniach teorii inteligentnego projektu
pod redakcj? Johna Brockmana

 
t?. Dariusz Sagan i S?awomir Piechaczek
ISBN: 978-83-85458-29-6;
stron 304, cena: 38 z?
oprawa twarda

Doskona?a prezentacja wspó?czesnego ewolucjonizmu oraz fascynuj±cy przegl±d autentycznych pyta? i problemów, przed którymi staje wspó?czesna nauka. Ksi±?k? uzupe?nia specjalne Pos?owie do polskiego wydania, opisuj±ce starania polskich kreacjonistów o przenikni?cie do szkó? (i reakcje na ten fakt).

Autorzy tomu:John Brockman, Jerry A. Coyne, Leonard Susskind, Daniel C. Dennett, Nicholas Humphrey, Tim D. White, Neil H. Shubin, Richard Dawkins, Frank J. Sulloway, Scott Atran, Steven Pinker, Lee Smolin, Stuart A. Kauffman, Seth Lloyd, Lisa Randall, Marc D. Hauser, Scott D. Samson.
 

Wi?cej o ksi??ce

PATRONAT MEDIALNY: interia.pl, "Polityka", merlin.pl, racjonalista.pl, "Gazeta Studencka", "¦wiat Nauki"

Nowy Renesans

Granice nauki
pod redakcj? Johna Brockmana

 

t?. Piotr J. Szwajcer i Anna E. Eichler

 ISBN: 83-85458-95-6, stron 408

oprawa twarda, cena: 44

 

Nowy Renesans to próba eksploracji intelektualnego krajobrazu wspó?czesno?ci. Staram si? w tej ksi??ce ?ledzi? rewolucyjne prace i idee najwybitniejszych przedstawicieli tak ró?nych dziedzin wiedzy jak nauki komputerowe, kosmologia, nauki o poznawaniu (cognitive science) czy biologia ewolucyjna. Ci ludzie sprzeczaj? si? ze sob?, ale i ucz? si? od siebie wzajem, a to, czego si? nauczyli, stosuj? we w?asnej pracy. Do tego grona nale?± mi?dzy innymi biolog ewolucyjny Helena Cronin, filozof Daniel C. Dennett, biogeograf Jared Diamond, analityk technologii Ray Kurzweil, bioantropolog Richard Wrangham, przedstawiciele nauk komputerowych: Rodney Brooks, David Gelernter, Jaron Lanier, Marvin Minsky, Hans Moravec i Jordan B. Pollack; nauk o poznawaniu: Andy Clark i Marc D. Hauser; psychologowie Stephen M. Kosslyn i Steven Pinker; fizycy: David Deutsch, Alan Guth, Seth Lloyd, Lisa Randall, Martin Rees, Lee Smolin i Paul Steinhardt.
 

W Nowym Renesansie pragn? ukaza? od wewn±trz przewrót, jaki w?a?nie nast?puje, gdy? dyskusje, które mo?emy tu ?ledzi?, b?d? wyznacza? kierunki rozwoju nauki w najbli?szych dekadach. [John Brockman; fragment Wst?pu]

Pi?kni, zdrowi, witalni...

O rzeczach, ktĂłre lubimy kupowa?, o tych, ktĂłre kupowa? musimy, i o tych, z ktĂłrych na co dzie? korzystamy
John Emsley

t?. Piotr J. Szwajcer i Anna E. Eichler

ISBN: 83-85458-86-7, stron 372, cena: 33 z?

oprawa broszurowa "ze skrzyde?kami"

format 122 * 195


Wyprawa w ?wiat chemii i "chemikaliĂłw". Warto! Ksi??ka uzupe?niona jest o S?owniczek podstawowych terminĂłw chemicznych oraz Wykaz witamin i spis substancji dodawanych do ?ywno?ci i kosmetykĂłw (E-100 do E-967).
T? ksi??k? mo?na traktowa? jako poradnik, do ktĂłrego warto si?gn?? zawsze, gdy chcemy wiedzie?, co kupujemy, czym nas strasz? i czym nas faszeruj?.
„Publishers Weekly”

Wi?cej o ksi??ce

 

PATRONAT MEDIALNY: „Wiedza i ?ycie”, merlin.pl, wiza?.pl

Porady seksualne doktor Tatiany dla wszystkich stworze? du?ych i ma?ych
Wprowadzenie do biologii ewolucyjnej seksu
Olivia Judson

t?um. Marcin Ryszkiewicz
ISBN: 83-85458-92-9,
stron 368, cena 39,90
oprawa twarda

 

 

 

Porady seksualne dr Tatiany ukazuj± si? od kilku lat jako sta?a rubryka w londy?skim „The Economist”. Zebrane w jednym tomie i uzupe?nione o najnowsze odkrycia biologów i ewolucjonistów zyska?y ju? sympati? i uznanie czytelników i recenzentów z kilkunastu krajów. Ta ksi??ka to nieodzowna lektura dla wszystkich, których interesuje ewolucja seksu i p?ci oraz obyczaje seksualne w ?wiecie zwierz?t (a i ludzi, bo równie? o naszym gatunku mo?na si? od dr Tatiany sporo dowiedzie?). Spodoba si? te? tym, którzy ceni? w lekturze rzadkie bardzo u autorów prac popularnonaukowych po??czenie kompetencji i wiedzy, umiej?tno?ci jej przekazywania oraz... poczucia humoru.

Przetrwaj? najpi?kniejsi
Wprowadzenie do nauki o pi?knie
Nancy Etcoff

t?. Dominika Cie¶la
ISBN: 83-85458-46-8
stron 372, cena: 39 z?
oprawa twarda

Dr Nancy Etcoff z Harvard Medical School pisze o tym, dlaczego wszystkie znane ludzkie cywilizacje tak wiele uwagi przywi±zywa?y do ludzkiej urody. Si?gaj?c do dorobku wielu dyscyplin naukowych - od historii, antropologii i socjologii po biologi? i psychologi? ewolucyjn? – Etcoff t?umaczy sprawy od najprostszych (dlaczego m?czy?ni wol? blondynki), po kwestie z?o?one i ch?tnie dotychczas przemilczane – jak ewolucja nagradza urod? i jakie s? tego konsekwencje dla ludzkich spo?ecze?stw.
 

Czas, przestrze?, rzeczy
B.K. Ridley

t?. Zbigniew Majewski
ISBN: 83-85458-77-8,
 stron 288, cena: 34 z?
oprawa twarda

Ksi??ka uznawana za najlepsze (i najzabawniejsze) wprowadzenie do wspĂł?czesnej fizyki. Pierwsze wydanie ukaza?o si? w roku 1980 (w Polsce w 1986), a wydanie b?d?ce podstaw? naszej edycji, uzupe?nione, poprawione i rozszerzone o trzy nowe rozdzia?y, w roku 1996. Profesor Ridley w kolejnych ods?onach - od rzeczy najprostszych po najtrudniejsze poj?cia i koncepcje - ukazuje obszar bada? wspĂł?czesnej fizyki.

 

 

 

Dlaczego rzeczy s? takie, jakie s??
B.S. Chandrasekhar


t?. Piotr Amsterdamski
ISBN: 83-85458-41-7,
stron 384, cena: 46 z?
oprawa twarda

Przyst?pny wyk?ad fizyki materii skondensowanej, czyli mówi±c "normalnym j?zykiem" - a tak w?a¶nie napisana jest ksi±?ka - opowie¶? o tym, dlaczego srebrne ?y?eczki nagrzewaj± si? w szklance herbaty, a metale przewodz± pr±d. Przy okazji - obraz ¶wiata, jaki daje nam teoria kwantowa i... krótki s?ownik podstawowych poj??, terminów i sta?ych fizycznych.

 

 

 

 

 

 

 

Gödel. ?ycie i logika
John Casti, Werner DePauli

t?. Piotr Amsterdamski
ISBN: 83-85458-79-4,
stron 192, cena: 29 z?
oprawa twarda

 
Kim by? ten wspania?y matematyk, którego wielu uznaje za najwi?kszego logika od czasów Arystotelesa? Kim by? cz?owiek, który wstrz±sn±? podwalinami dwudziestowiecznej nauki, pod koniec ?ycia za¶ usi?owa? za pomoc± praw logiki dowie¶? istnienia Boga? Jakie znaczenia ma dla nas dzi¶ zasada niekompletno¶ci, jeden z najwa?niejszych wyników wspó?czesnej logiki? Jakie ma konsekwencje w informatyce, logice, teorii z?o?ono¶ci?
John L. Casti, matematyk, ceniony ekspert od teorii z?o?ono¶ci i znany autor ksi±?ek popularnonaukowych oraz Werner DePauli, wyk?adowca w Instytucie Statystyki i Nauk Komputerowych Uniwersytetu Wiede?skiego, napisali ksi±?k? ?ycie i logika, by fascynuj±c± posta? Gödla – i jego jeszcze bardziej fascynuj±ce dokonania naukowe – przybli?y? czytelnikom-niespecjalistom.

 

 

 

Golem, czyli co trzeba wiedzie? o nauce
Harry Collins, Trevor Pinch
 
t?. Anna Tanalska-Dul?ba,
ISBN: 83-85458-75-1,
stron 224, cena: 29 z?
oprawa twarda

Autorzy ksi±?ki, socjologowie nauki, szczegó?owo opisuj±c niektóre spory i kontrowersje nauki - od bada? nad chemicznym transferem pami?ci, poprzez "odkrycie" zimnej syntezy, po poszukiwanie promieniowania grawitacyjnego - ukazuj±, jak cz?sto mylimy si? dostrzegaj±c w naukach ¶cis?ych i przyrodniczych tylko beznami?tn± konfrontacj? empirii z teori±, zapominaj±c o tym, ?e nauk? uprawiaj± ludzie.

 

 

 

Jak to jest
Naukowy przewodnik po Wszech?wiecie

w opracowaniu Johna Brockmana i Katinki Matson
 
t?. zbiorowe
ISBN: 83-85458-67-0,
stron 320, cena: 33 z?
oprawa twarda

Kiedy zacz±? si? czas? Dlaczego niektórzy ludzie maj± czarn± skór?? Jaka jest ró?nica mi?dzy mózgiem a umys?em? Sk±d wzi?a si? ¶mier?? Jakie s± dobre, a jakie niedobre powody, by w co¶ wierzy?? Sk±d wzi?o si? tabu kazirodztwa? Co dzia?o si? przed Wielkim Wybuchem?... To tylko kilka z pyta?, na które odpowiadaj± mi?dzy innymi Dawkins, Smolin, Guth, Dennett, Margulis, Stewart...

 

 

KrĂłtka historia niesko?czono?ci
Achilles i ?ó?w w kwantowym Wszech¶wiecie
Richard Morris

t?. Jerzy Kowalski-Glikman
ISBN: 83-85458-43-3,
stron 312, cena: 39 z?
oprawa twarda

Doskonale napisany, przyst?pny wyk?ad historii i wspó?czesnego stanu naukowych potyczek z niesko?czono¶ci± i niesko?czono¶ciami, które uczeni spotykaj± w fizyce i matematyce. Jak sobie z problemem wielko¶ci infinitezymalnych radzono kiedy¶, jak gro?by niesko?czono¶ci unika fizyka - od Newtona, po teori? superstrun?

 

 

Kwark i jaguar
Przygody z prostot? i z?o?ono?ci?
Murray Gell-Mann

t?. Piotr Amsterdamski,
ISBN: 83-85458-53-0,
stron 512, cena: 36 z?
oprawa twarda

Murray Gell-Mann, twórca teorii kwarków, laureat Nagrody Nobla, jest jednym z za?o?ycieli Instytutu Santa Fe i twórców nowego podej¶cia do problemu z?o?ono¶ci w fizyce i przyrodzie. Kwark i jaguar to fascynuj±cy opis interdyscyplinarnych bada? prowadzonych w Santa Fe i nowych pyta?, które stawia sobie wspó?czesna nauka: o natur? procesów samoorganizacji, o ewolucj?, o chaos i porz±dek...

 

 

Narodziny galaktyk
George Smoot, Keay Davidson

t?. Piotr Amsterdamski
ISBN: 83-85458-60-3,
stron 374, cena: 30 z?
oprawa twarda

George Smoot, by? jednym z twórców i szefów zorganizowanego przez ameryka?sk± agencj? bada? kosmicznych NASA projektu COBE (Cosmic Background Explorer), który doprowadzi? do empirycznego potwierdzenia teorii Wielkiego Wybuchu. Narodziny galaktyk to fascynuj±cy zapis historii projektu i bada?, a zarazem przyst?pny wyk?ad dziejów koncepcji narodzin Wszech¶wiata.

 

 

 

Na tropach przeznaczenia

Z dziejĂłw przepowiadania przysz?o?ci
Paul Halpern

 
Przek?ad Piotr Amsterdamski
stron 304, cena: 40 z?
ISBN 83-85458-89-1
oprawa twarda

Paul Halpern, profesor fizyki z filadelfijskiego University of the Sciences, znany jest nie tylko ze swego dorobku naukowego, ale równie? jako autor wielu publikacji przeznaczonych dla szerszego grona czytelników (w Polsce ukaza?y si? jego Struktura wszech¶wiata i ?owcy planet). W swojej najnowszej ksi±?ce, Na tropach przeznaczenia, prowadzi nas szlakiem d?ugiej historii prób zg??biania przysz?o¶ci: od wyroczni delfickiej, poprzez zbiór zawi?ych czterowierszy Nostradamusa i tajniki
„kodu Biblii” a? po wspó?czesne laboratoria i instytuty badawcze.

Profesor Halpern, sam b?d±c naukowcem, nie ma najmniejszych w±tpliwo¶ci, ?e w?a¶nie nauka jest najlepszym przewodnikiem po tajemniczym labiryncie przysz?ych zdarze?. Czy jednak dzi?ki mechanice kwantowej, matematyce chaosu oraz teorii z?o?ono¶ci i samoorganizacji mamy cho? niewielk± szans? dowiedzie? si?, co tak naprawd? skrywa przed nami zas?ona czasu?

 

 

Pasja poznawania

Lewis Wolpert, Alison Richards
 
t?. Anna Tanalska-Dul?ba

ISBN: 83-85458-40-9,

stron 352, cena: 43 z?
oprawa twarda
 
Profesor Lewis Wolpert i Alison Richards z BBC w fascynuj±cych rozmowach z wybitnymi uczonymi - od fizyków cz±stek elementarnych po przedstawicieli medycyny - próbuj± odpowiedzie? na pytania, dlaczego ludzie uprawiaj± nauk? i w jaki sposób udaje im si? odkrywa? rzeczy naprawd? nowe. W¶ród rozmówców mi?dzy innymi - Diamond, Lovelock, Lewontin, Gell-Mann, Glashow, Margulis...

Procesor Feynmana
Wprowadzenie do oblicze? kwantowych
Gerard Milburn
 
t?. Piotr Amsterdamski
ISBN: 83-85458-42-5
stron 240, cena: 35 z?
oprawa twarda

George Milburn jest profesorem fizyki i jednym z najwybitniejszych specjalistów od technologii kwantowych. Procesor Feynmana to pierwszy w literaturze popularnonaukowej wyk?ad o zastosowaniach mechaniki kwantowej i opartych na niej technologii do budowy komputera, którego moc obliczeniowa przewy?sza? b?dzie o kilkadziesi±t rz?dów wielko¶ci moc najszybszych konstruowanych dzisiaj maszyn.

 

Przepis na cz?owieka
Marcin Ryszkiewicz

ISBN: 83-85458-57-3
stron 360, cena: 26 z?
oprawa twarda

 

Doktor Marcin Ryszkiewicz, pracownik Muzeum Ziemi PAN, autor licznych ksi±?ek i znany popularyzator nauki, w ¶wietle najnowszych odkry? antropologii, paleobiologii i paleontologii przedstawia histori? narodzin i ewolucji Homo sapiens. Przepis na cz?owieka to zarazem krótki wyk?ad dziejów ludzkiej my¶li o pochodzeniu naszego gatunku i katalog pyta?, na które nauka nadal poszukuje odpowiedzi.

Teoria chaosu a filozofia

Micha? Tempczyk

ISBN: 83-85458-68-9
stron 348, cena: 29 z?
oprawa twarda

 

Profesor Tempczyk specjalizuje si? w metodologii nauki i w filozofii nauk przyrodniczych, a od kilku lat zajmuje si? przede wszystkim problematyk± filozoficznych implikacji teorii chaosu. Teoria chaosu a filozofia to zarazem przyst?pny wyk?ad podstaw teorii, która zrewolucjonizowa?a nauk? ko?ca dwudziestego wieku, jak i próba podsumowania jej epistemologicznych i ontologicznych konsekwencji.

Trzecia kultura

w opracowaniu Johna Brockmana
 
t?. zbiorowe
ISBN: 83-85458-58-1
stron 530, cena: 41 z?
oprawa twarda

 

Obraz najwa?niejszych pyta? i problemów wspó?czesnej nauki w oczach najwybitniejszych uczonych ko?ca XX wieku. W¶ród autorów zamieszczonych w tomie esejów mi?dzy innymi Dawkins, Gell-Mann, Gould, Margulis, Penrose, Smolin, Guth, Dennett, Minsky...

 

Najwa?niejsza ksi±?ka o tym, jak tworzy si? nauk? w ocenie „New Scientist”.

Zmarszczki na kosmicznym morzu

W poszukiwaniu fal grawitacyjnych

David Blair, Geoff McNamara
 
t?. Piotr Amsterdamski
ISBN: 83-85458-78-6,
stron 280, cena: 35 z?
oprawa twarda
 
David Blair jest profesorem fizyki University of Western Australia i sw? karier? naukow? po¶wi?ci? badaniom nad falami grawitacyjnymi. Ich istnienie przewidzia? ju? ponad osiemdziesi±t lat temu Einstein, lecz jak dot±d nikomu nie uda?o si? tego potwierdzi? empirycznie. Zespó? kierowany przez Blaira ma szanse by? pierwszym, który zdo?a je zarejestrowa?.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem